PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
(Cán bộ xã, thôn)


(*) Mã xác nhận
 
Nhập mã xác nhận