TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Thông tin liên hệ có * là bắt buộc phải nhập.
Đối tượng PAKN*
Người dân*
Địa chỉ*
 
Điện thoại*
Email
PAKN về việc*
Nội dung*
Tài liệu đính kèm
"Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, png"
Mã xác nhận*

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Website chỉ nhận PAKN đối với các nội dung như sau:

a. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

b. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

c. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.