Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019

14:5' 30/10/2019

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 746/KH-HĐND ngày 27/8/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về “Kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”; Sau khi giám sát tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Tánh Linh, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh (bên phải) làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Qua buổi làm việc, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ghi nhận các kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị mà Ban Dân tộc tỉnh đề xuất liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đưa vào báo cáo giám sát trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh vào tháng 12/2019. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phát huy vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh về công tác này, quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phối hợp tốt với các địa phương và các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đề nghị các địa phương quan tâm lựa chọn tuyên truyền viên; định hướng, xác định rõ nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; cần quan tâm hơn nữa đến người có uy tín; tiếp tục gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với lồng ghép tuyên truyền các vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các Đề án, công trình của Chính phủ ban hành và đầu tư trên địa bàn để phát triển các tiêu chí phù hợp với đặc thù của đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Kim Tuệ