Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Kế hoạch giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh

10:4' 28/8/2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ - HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch chi tiết số 551/KH - HĐND ngày 31/7/2020 của Đoàn Giám sát, UBND tỉnh đã có văn bản số 2933/UBND - KT ngày 05/8/2020 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND Thị xã La Gi chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để phục vụ việc giám sát trực tiếp của Đoàn giám sát; đồng thời chỉ đạo các phòng Tài nguyên Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Bắc và Thị xã La Gi, UBND thị trấn Phú Long, UBND xã Hàm Liêm, UBND phường Tân An, UBND xã Tân Hải chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất đai để phục vụ việc khảo sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương là đối tượng giám sát qua báo cáo căn cứ đề cương, yêu cầu của Đoàn giám sát thực hiện xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng. Giao Thanh tra tỉnh thực hiện nội dung “Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về cấp giấy chứng nhận quyề sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai” do cơ quan Thanh tra xử lý. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đề cương, yêu cầu của Đoàn giám sát và báo cáo của các sở, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh nội dung báo cáo gửi Đoàn giám sát trước ngày 10/9/2020.

Sau văn bản số 2933/UBND - KT ngày 05/8/2020, ngày 25/8/2020 tại văn bản số 2325/UBND - TH về việc triển khai hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Khóa X, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tốt nội dung báo cáo và hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất đai để phục vụ việc khảo sát, giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 21/NQ – HĐND của HĐND tỉnh./.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH