Kế hoạch tái giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về “Công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh”

10:55' 28/10/2020

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/07/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; ngày 11/9/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tái giám sát số 690/KH-HĐND về công tác phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh.

Theo đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ giám sát, khảo sát trực tiếp 11 đơn vị, địa phương và giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 03 địa phương. Mục đích của việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 27/6/2017 về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh. Làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kết thúc đợt giám sát, khảo sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh, khóa X./.

K.T.