Tổ công tác phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát UBND xã Hàm Thạnh về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh

13:46' 20/9/2022

Theo chương trình công tác tháng 9/2022; sáng ngày 13/9/2022, Tổ công tác phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát tại UBND xã Hàm Thạnh về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác do đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm tổ trưởng, tham gia Đoàn khảo sát còn có các đồng chí thành viên Tổ công tác. Về phía UBND xã Hàm Thạnh có lãnh đạo UBND xã và các đồng chí công chức phụ trách lĩnh vực đất đai cùng tham dự.

 

Đồng chí Hoàng Thanh Liêm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

Tổ trưởng Tổ công tác

 

Theo báo cáo của UBND xã Hàm Thạnh và qua khảo sát thực tế, Tổ công tác nhận thấy: Hệ thống hồ sơ địa chính ở xã phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai đã cũ; chưa đo đạc lập bản đồ địa chính; chưa được xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính; một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc trách nhiệm của xã chưa đúng quy định pháp luật (như: Biên bản không có chữ ký của người vi phạm mà có chữ ký của người ủy quyền và thiếu chữ ký từng tờ của người chứng kiến; quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều cá nhân vi phạm nhưng chỉ một người bị xử lý; thành phần hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lưu trữ không đầy đủ); hồ sơ tồn động và trễ hẹn nhiều,…

Đồng thời, từng thành viên Tổ công tác cũng đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai như: Việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trong quy trình một cửa điện tử chưa đúng với thực tế, thông tin xử lý trên phần mềm không khớp với hồ sơ xử lý trên thực tế, cụ thể: Bộ phận một cửa của UBND xã xử lý, thao tác kết thúc trước quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử để đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hẹn, nhưng thực tế hồ sơ vẫn chưa có kết quả giải quyết. Không thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính dạng giấy đang quản lý theo quy định. Công tác lập, cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính tại địa phương chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định. Bộ phận một cửa xã không đính kèm file thông tin hồ sơ lên hệ thống để phục vụ công tác tra cứu, theo dõi hồ sơ,…

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận và quản lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đề nghị UBND xã Hàm Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chính sách, pháp luật về đất đai đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực đất đai theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh, khắc phục có hiệu quả tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; tập trung giải quyết các hồ sơ đang còn tồn; rà soát, quản lý chặt chẽ đất 5% do xã quản lý,…

                                                                                              Nguyễn Thúy