Chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong năm 2023 ​

10:30' 3/3/2023

Trên cơ sở Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã xác định Chương trình giám sát năm 2023 tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban về việc bố trí chức danh và thực hiện các mức chi hỗ trợ, phụ cấp, trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu phố theo các nghị quyết của HĐND tỉnh. Giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên các lĩnh vực phụ trách và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh hoặc qua công tác theo dõi, xử lý đơn thư gửi đến Ban. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực Ban phụ trách và các kiến nghị sau giám sát về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia cùng các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát các chuyên đề về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022”; Việc thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/20216 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh” và Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về Quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa”.

Tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI; đồng thời, phối hợp các Ban HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; Sau kỳ họp thường lệ cuối 2022 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

Quá trình hoạt động, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ xem xét bổ sung và xây dựng kế hoạch giám sát về các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh trên lĩnh vực pháp chế ở địa phương và theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh./.   

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH