Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

10:0' 28/8/2020

Thực hiện Chương trình số 43/CTr-HĐND ngày 13/01/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Giám sát năm 2020; trong tháng 8 và tháng 9/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát một số cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, cụ thể như sau:

- Khảo sát, giám sát trực tiếp: Sở Y tế, UBND huyện Hàm Tân, UBND huyện Bắc Bình và khảo sát một số trạm y tế trên địa bàn.

- Giám sát qua báo cáo: UBND huyện Tuy Phong, UBND huyện Đức Linh, UBND huyện Tánh Linh, UBND huyện Hàm Thuận Nam, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND huyện Phú Quý, UBND thị xã Lagi và UBND thành phố Phan Thiết.

Để hoạt động giám sát đạt chất lượng và theo đúng thời gian quy định, ngày 10/8/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 573/HĐND-VHXH đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí về y tế xã giai đoạn đến năm 2020./.

Lê Duyên