Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 2 năm (2016-2017)

10:1' 28/8/2020

Để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát trong năm 2016 và năm 2017, ngày 25/8/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 628/HĐND-VHXH ngày 25/8/2020 về việc đề nghị báo cáo phục vụ tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 2 năm (2016-2017). Cụ thể như sau:

I. Đối tượng và phương thức giám sát:

1. Giám sát trực tiếp đối với: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Lagi, Phan Thiết.

2. Giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Phú Quý.

Ngoài làm việc với các cơ quan, địa phương nêu trên, trường hợp xét thấy cần thiết phải làm việc thêm với các cơ quan, đơn vị liên quan để có thêm thông tin phục vụ công tác giám sát; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ thông báo với các cơ quan, đơn vị theo quy định.

 II.  Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 2 năm (2016-2017), gồm:

1. Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo kết quả giám sát số 60/BC-HĐND ngày 29/6/2017 về thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.

2. Đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: (1) Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày 16/9/2016 về kết quả giám sát về Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh (2) Báo cáo kết quả giám sát số 28/BC-HĐND ngày 28/4/2017 về việc thực hiện Luật thể dục, thể thao.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban theo nội dung tại Mục II (các kiến nghị đối với UBND tỉnh trong các Báo cáo kết quả giám sát).

2. Đề nghị các Sở, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban theo nội dung tại Mục II văn bản này (các kiến nghị đối với Sở, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong các Báo cáo kết quả giám sát)./.

Lê Duyên