Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2017 - 2019

14:26' 14/9/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch giám sát việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao giai đoạn 2017 - 2019. Qua giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy:

Việc xây dựng và ban hành các chính sách về phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao đã đảm bảo cơ sở pháp lý cho quá trình thực hiện chính sách cử đi đào tạo và hỗ trợ kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách tỉnh, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương; tạo sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện chính sách.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngày càng được quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng, tập trung đào tạo chuyên sâu gắn với vị trí việc làm. Bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo năng lực trình độ công tác, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Trong giai đoạn 2017-2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí dự toán phù hợp với khả năng ngân sách và cấp phát đầy đủ cho các Sở, ban, ngành đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chính sách về phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành các chính sách về phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao vẫn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cụ thể như sau:

Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Là địa phương nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương, điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn chế nên chính sách hỗ trợ còn thấp, chưa tương xứng thời gian đào tạo, quá trình cống hiến, chưa tạo được động lực học tập, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài của đội ngũ công chức, viên chức. Công tác quản lý đối tượng được cử đi đào tạo đại học ở ngành y, dược kéo dài (6 năm); thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo chưa kịp thời đã gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

- Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực là chính sách đặc thù của địa phương, nhưng chưa có căn cứ pháp lý quy định tiêu chuẩn, định mức cụ thể nên quá trình xây dựng chính sách còn mang tính chủ quan, kế thừa quy định đã ban hành, chưa xét đến tính đặc thù đào tạo của từng ngành, lĩnh vực. Nên chính sách đã ban hành nhưng chưa khả thi trong quá trình thực hiện; từ khi Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh có hiệu lực đến nay chưa thu hút được bác sĩ ngoài tỉnh về công tác tại các cơ sở y tế công lập; trong khi ngành y tế đang thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ có chuyên môn sâu.

- Tình trạng một số công chức, viên chức lợi dụng chính sách đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh để được đi đào tạo, phục vụ cho mục tiêu cá nhân, chưa thật sự có nguyện vọng công tác lâu dài tại tỉnh nên có trường hợp xin nghỉ việc và bồi hoàn kinh phí đào tạo.

- Việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo ở nước ngoài theo các Đề án của trung ương và của tỉnh chưa phát huy hiệu quả, có một số trường hợp nghỉ việc và phải bồi hoàn kinh phí đào tạo sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ở nước ngoài theo Đề án 100 của tỉnh.  Người được cử đi đào tạo theo chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh (Đề án 100 giai đoạn 2) cũng phải thực hiện tuyển dụng cạnh tranh, công khai theo quy định của pháp luật hiện hành nên ảnh hưởng đến chính sách bố trí nguồn nhân lực chất lượng cao sau đào tạo của tỉnh.

- Chất lượng nguồn nhân lực tuy có được nâng lên, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trình độ, kiến thức, nhất là kiến thức hội nhập, ngoại ngữ, tin học, năng lực sáng tạo, lãnh đạo quản lý, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều.

- Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được Trung ương ban hành với nhiều tiêu chí rất cao, sinh viên của tỉnh khó đáp ứng quy định, nên kể từ khi triển khai đến nay chưa có người đăng ký tham gia. Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức: Nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến nay chưa ban hành.

- Một số chính sách đặc thù của địa phương liên quan về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa được xây dựng và trình HĐND tỉnh quyết định theo đúng thẩm quyền quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015[1].

Nguyễn Thúy[1] (1) Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh (2) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2016-2025. (3) Chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám Đa khoa khu vực theo Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh.