• Theo báo cáo của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài chính – Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 123/TTrLS-TC-NN-PCLB ngày 22/8/2013 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do nắng hạn gây ra tháng 01 đến tháng 4 năm 2013 cho các địa phương; trong đó nhu cầu kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại nêu trên là 4.170.781.200 đồng (bốn tỷ một trăm bảy mươi triệu bảy trăm tám mươi mốt ngàn hai trăm đồng).
  • Thực hiện kế hoạch giám sát quý I năm 2008, ngày 21/3/2008 Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Tánh Linh về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế và dự toán thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; việc phân khai nguồn vốn XDCB tập trung của huyện năm 2008; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

  • Thực hiện kế hoạch giám sát quý I năm 2008, chiều ngày 13/3/2008 Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Tuy Phong về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế và dự toán thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; việc phân khai nguồn vốn XDCB tập trung của huyện năm 2008; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

  • Thực hiện kế hoạch giám sát quý II năm 2008, ngày 04/4/2008 Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Hàm Tân về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế và dự toán thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; việc phân khai nguồn vốn XDCB tập trung của huyện năm 2008; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

  • Thực hiện kế hoạch giám sát quý II năm 2008, ngày 28/4/2008 Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Đức Linh về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế và dự toán thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; kết quả thực hiện trong 4 tháng đầu năm; việc phân khai nguồn vốn XDCB tập trung của huyện năm 2008; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

     

  • Thực hiện kế hoạch giám sát quý II năm 2008, ngày 22/4/2008 Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế và dự toán thu chi ngân sách, phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; việc phân khai nguồn vốn XDCB tập trung của huyện năm 2008; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Tổng số : 14 bài viết
Trang
12