Kết quả giám sát UBND huyện Hàm Thuận Bắc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

8:28' 23/10/2012

Thực hiện chương trình công tác giám sát của HĐND tỉnh năm 2012, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc với nội dung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân trong 9 tháng năm  2012. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Thanh tra tỉnh,  Sở Tài nguyên & Môi trường, Thường trực HĐND, UBMTTQVN, Ban Pháp chế HĐND, phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi nghe UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo và các thành viên trong đoàn tham gia đóng góp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân:
Thực hiện Quyết định 858/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới tiếp công dân và kế hoạch số 3659/UBND-KH ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đế án đổi mới tiếp công dân, trong thời gian qua, UBND huyện tổ chức tiếp công dân theo định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng; các xã, thị trấn tiếp dân vào ngày thứ 5 hàng tuần. Quy chế, lịch tiếp dân cũng được niêm yết công khai tại Phòng tiếp dân và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành phần tham gia tiếp công dân bảo đảm đúng theo quy định. Kết quả trong 9 đầu năm 2012, toàn huyện tiếp 179 lượt công dân (tăng 14 lượt người), trong đó Phòng tiếp công dân UBND huyện đã tiếp 34 lượt người (giảm 6 lượt) với nội dung chủ yếu là yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, xin lại đất cũ, đến bù do thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…... Qua đó, đã tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo hoặc hướng dẫn giải thích theo đúng quy định của pháp luật, được công dân đồng tình. 
2. Kết quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tranh chấp, tố cáo:
- Kết quả trong 9 dầu năm 2012, UBND huyện đã tiếp nhận 200 đơn, trong đó đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 43 đơn (khiếu nại 15 đơn, tố cáo 06 đơn, tranh chấp 22 đơn) và 90 đơn yêu cầu và phản ánh, kiến nghị khác. Qua giải quyết có 08 đơn khiếu nại sai, 04 đơn đương sự rút đơn, 04 tố cáo sai. Đã giải quyết khiếu nại tố cáo 33/43 đơn, đạt 76,74%, còn tồn 10 đơn (khiếu nại, tố cáo 05, tranh chấp 05 đơn), trong đó có 4 đơn khiếu nại, tố cáo quá hạn; giải quyết kiến nghị, phản ảnh 90/97 đơn, đạt tỷ lệ 82,98%, còn tồn 7 đơn.
- UBND huyện đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra tỉnh tập trung giải quyết 03 vụ khiếu nại nổi cộm, bức xúc kéo dài gồm: Vụ bà Lê Thị Cúc thôn 3, xã Hàm Liêm, Nguyễn Thị Cảo, xã Thuận Minh vụ nhiều hộ dân xã Hồng Sơn đòi lại đất củ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý.
 - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp từng bước được nâng dần, các quyết định giải quyết đảm bảo có căn cứ và đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp và không để xảy ra điểm nóng ở địa phương.
 Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp UBND huyện quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hòa giải giải ở cơ sở; tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại; đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
- UBND huyện đã tổ chức thực hiện 02/03 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh giải quyết.
- Công tác phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc cung cấp thông tin liên đến công tác xét xử các vụ án hành chính, dân sự UBND huyện đã thực hiện đầy đủ, kịp thời và đáp ứng theo yêu cầu của Tòa án. 
3. Đánh giá chung.
- Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong thời gian của UBND huyện và các ngành, xã, thị trấn có chuyển biến tiến bộ; công tác tiếp công dân được thực hiện đầy đủ, có kết quả; tập trung giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài, chất lượng giải quyết đơn ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giải quyết đạt khá (76,74%), góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự xã hội ở địa phương, không để xảy ra điểm nóng trong lĩnh vực khiếu nại, tranh chấp đất đai.
           * Tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế và tồn tại cần lưu ý là.
          - Công tác tiếp công dân hiệu quả chưa cao, chưa thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh chưa đúng quy định. UBND huyện chưa bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.
- Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong thời gian qua ở địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2011, nhưng một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến người dân gửi đơn nhiều nơi, vượt cấp; số đơn còn tồn 10 vụ, chiếm tỷ lệ 23,26%, trong đó có 04 vụ quá thời hạn giải quyết. Chất lượng giải quyết đơn có vụ chưa cao do thẩm tra và xác minh chưa chặt chẽ.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, dẫn đến tình trạng khiếu nại không đúng, khiếu nại nhiều nơi, vượt cấp còn nhiều; công tác hòa giải ở cơ sở chất lượng chưa cao, có nơi còn hình thức.
* Nguyên nhân hạn chế tồn tại là do một bộ trong nhân dân chưa nhận thức đầy đủ các chính sách pháp luật, nhiều trường hợp khiếu nại yêu cầu giải quyết không đúng pháp luật; mặc dù đã được giải quyết đúng quy định vẫn tiếp tục khiếu kiện dai dẳng, kéo dài làm cho tình hình an ninh trật tự phức tạp.
- Biên chế, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý, tham mưu đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; cán bộ làm công tác hòa giải cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; trách nhiệm của người đứng đầu ở các ban, ngành của huyện, xã, thị trấn, chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện được.
4. Những kiến nghị trong thời gian đến.
4.1. Phối hợp vớicác đoàn thể chính trị, Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo mới ban hành; triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị số14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4.2. Triển khai thực hiện đúng quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính gắn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bố trí cán bộ tiếp công dân theo quy định có trình độ, năng lực làm công tác tiếp công dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4.3. Tập trung giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND huyện, trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm đơn còn tồn (10 đơn) và các trường hợp khiếu nại, bức xúc, nổi cộm. Phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 85% theo chỉ tiêu đề ra. Thực hiện công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
4.4. Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan Thanh tra, Phòng Tài nguyên môi trường huyện để đủ sức tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt chất lượng, hiệu quả hơn; thường xuyên củng cố và tập huấn cho cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở

            4.5. Thường trực HĐND, UBMTTQVN, Ban Pháp chế HĐND huyện thường xuyên phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt khó khăn, hạn chế, yếu kém./.