Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân - khóa X nhiệm kỳ 2016 -2021 

 


CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X - NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Chủ tịch
Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực
Ông NGUYỄN HOÀI ANH
Phó Chủ tịch
Ông ĐỖ HỮU QUY
 
     
 
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X - NHIỆM KỲ 2016 - 2021
I. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
1. Ông HỒ TRUNG PHƯỚC Trưởng Ban
2. Ông ĐỖ VĂN CHUNG Phó Trưởng Ban
3. Ông TRẦN NGUYÊN LỘC Phó Trưởng Ban
4. Ông PHÙNG HỮU CƯ Thành viên
5. Ông NGUYỄN PHÚ HOÀNG Thành viên
6. Ông NGUYỄN XUÂN PHỐI Thành viên
7. Ông LƯƠNG THANH SƠN Thành viên
II. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
1. HUỲNH THỊ MỸ HẠNH Trưởng Ban
2. LÊ NGHIỄM VI Phó Trưởng Ban
3. NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG Phó Trưởng Ban
4. NGUYỄN THỊ THUẬN BÍCH Thành viên
5. Ông NGUYỄN THU SƠN Thành viên
6. NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Thành viên
7. LÊ THỊ HẢI YẾN Thành viên
III. BAN PHÁP CHẾ
1. HUỲNH THỊ HOA Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG Phó Trưởng Ban
3. PHẠM THỊ MINH HIẾU Phó Trưởng Ban
4. Ông PHAN VĂN ĐĂNG Thành viên
5. Ông NGUYỄN NGỌC HÀO Thành viên
6. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Thành viên
7. Ông TRƯƠNG VĂN NHUNG Thành viên
 IV.            BAN DÂN TỘC
 1.    THANH THỊ KỶ  Trưởng Ban
 2.  Bà TÔ THỊ NGUYỆT THANH  Phó Trưởng Ban
 3.   HỒ THỊ KIM LỆ  Phó Trưởng Ban
 4.  Ông NGUYỄN HOÀI ANH  Thành viên
 5.   BỐ THỊ XUÂN LINH  Thành viên
 6.  Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC  Thành viên
 7.  Ông  PHẠM THẬT  Thành viên
HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X - NHIỆM KỲ 2016- 2021
1. Ông NGUYỄN THANH CHO
2. Ông VÕ DUY DƯƠNG
3. LÊ THI HẰNG
4. LƯU THỊ HỒNG
5. Ông NGUYỄN PHÚ HOÀNG
6. THANH THỊ MINH HIỀN
7. Ông TRƯƠNG VĨNH KỲ
8. Ông PHÙNG NGỌC KHÁNH
9. NGUYỄN THỊ TỐ LINH
10. Ông NGUYỄN HỮU NHẠC
11. Ông ĐỖ HỮU NHÂN
12. Ông ĐÀO VĂN SÁNG
13. CAO THỊ SÁU
14. Ông LƯƠNG THANH SƠN
15. Ông ĐOÀN VĂN TÁM
16. Ông HOÀNG TƯƠNG
17. Ông TRẦN TIẾN THÀNH
18. TRẦN THỊ XUÂN THẮM
19. Ông NGUYỄN DUY TRINH
20.
Ông
 PHẠM VĂN TRỊNH
21.    PHAN THỊ VI VÂN
22. Ông TĂNG MINH VIÊN