Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát tình hình thiếu nước và tiến độ thực hiện chính sách của tỉnh về hỗ trợ xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo kết luận số 20/TB-HĐND ngày 07/5/2018 tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 5/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình thiếu nước và tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (khảo sát trực tiếp tại 03 xã: Tân Thuận - Hàm Thuận Nam, Tân Thắng - Hàm Tân, Suối Kiết - Tánh Linh; xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, TP. Phan Thiết). Ngày 31/8/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 91/BC-HĐND về kết quả khảo sát như sau:

Về việc ban hành các văn bản để triển khai chính sách: Trước tình hình thời tiết trong những năm qua diễn biến ngày càng phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, nắng hạn đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh rất quan tâm.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với các trưởng thôn, người có uy tín

vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh nêu trên; ngày 26/5/2017, UBND tỉnh có Tờ trình số 1972/TTr-UBND đề nghị HĐND tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch Xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020, với tổng kinh phí cấp bù lãi suất đến năm 2020 là 4.167.000.000 đồng. Ngày 16/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 618/HĐND-TH thống nhất với Kế hoạch nói trên của UBND tỉnh.

 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Đập Cô Kiều-huyện Hàm Tân

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND kèm theo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống tại xã, phường, thị trấn tại các khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Phần III của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng là hộ gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng thường xuyên bị khô hạn.

Đối tượng vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã, phường, thị trấn; mức vay không quá 30 triệu đồng,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất cho vay, thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa 04 năm tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên.

 Ngày 04/8/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 2323/SNN-VP giao Chi cục Thủy lợi chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các địa phương triển khai Kế hoạch xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND của UBND tỉnh; ngày 07/6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 1803/SNN-CCTL triển khai Quyết định số 1313/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, đề nghị các địa phương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp đến từng hộ gia đình.

Tại các địa phương, hầu hết các huyện đã ban hành công văn triển khai Quyết định số 1744/QĐ-UBND và Quyết định số 1313/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Về kết quả thực hiện chính sách: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo cáo của các huyện, đến nay đã có 07 huyện, thành phố đăng ký nhu cầu xây bể, đào ao chống hạn, gồm: Thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Đức Linh, huyện Bắc Bình, cụ thể:

Huyện Hàm Thuận Bắc: Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thị trấn Ma Lâm có 17 hộ nghèo đăng ký xây bể chứa nước nhưng hiện không còn nhu cầu do đã có đường ống nước sạch của nhà máy dẫn đến nhà; xã Thuận Hòa có 66 hộ đăng ký xây bể, đào ao trữ nước nhưng đến nay chỉ còn lại 02 hộ có nhu cầu xây bể, 06 hộ có nhu cầu đào ao trữ nước; xã Đa Mi có 11 hộ đăng ký đào ao trữ nước nhưng đến nay 11 hộ đều không còn nhu cầu, xin rút đơn.

Thành phố Phan Thiết: Qua triển khai, có 20 hộ thuộc xã Thiện Nghiệp đăng ký vay vốn xây dựng bể chứa nước; tuy nhiên qua rà soát lại thì các hộ trên không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Huyện Đức Linh: Đến nay, toàn huyện có 136 hộ đăng ký, trong đó có 125 hộ đăng ký xây bể chứa nước và 11 hộ đăng ký đào ao trữ nước nhưng hầu hết các hộ trên chưa tiếp cận hồ sơ vay vốn.

Huyện Hàm Tân: Có 75 hộ đăng ký xây bể chứa nước (xã Tân Thắng: 55 hộ, xã Thắng Hải: 16 hộ, xã Sông Phan: 04 hộ); 02 hộ đăng ký đào ao trữ nước (xã Tân Đức). Qua thẩm định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Tân, có 04 hộ xã Tân Thắng, 06 hộ xã Thắng Hải đủ điều kiện vay vốn, các hộ còn lại không đủ điều kiện theo quy định.

Huyện Bắc Bình: Đến nay, đã có 78 hộ đăng ký xây bể chứa nước (xã Sông Bình: 70 hộ, thị trấn Lương Sơn: 08 hộ); 22 hộ đăng ký đào ao trữ nước (xã Phan Hòa).

Hàm Thuận Nam: Toàn huyện có 228 hộ đăng ký, trong đó 198 hộ đăng ký xây dựng bể chứa nước và 30 hộ đăng ký đào ao trữ nước ( xã Hàm Minh: 10 hộ, xã Hàm Kiệm: 8 hộ, xã Tân Thành: 11 hộ, xã Thuận Quý: 21 hộ, xã Tân Lập: 126  hộ, xã Hàm Thạnh: 52 hộ là hộ đồng bào dân tộc thiểu số).

Huyện Tánh Linh: Toàn huyện có 411 hộ đăng kí, trong đó đào ao: 8 hộ, mua bồn chứa nước: 29 hộ, xây bể: 374 hộ. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đăng kí 10 hộ ( xã Suối kiết: 5 hộ, xã Gia Huynh: 1 hộ, xã Đức Thuận:4 hộ).

Huyện Tuy Phong: Chưa có hộ dân nào đăng ký.

Về những tồn tại, khó khăn: Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành và triển khai chính sách này khá lâu nhưng người dân chưa thực sự quan tâm và chưa có nhu cầu vay vốn để xây bể chứa nước và đào ao trữ nước; một số địa phương vùng đồng bào dân tộc nơi có nhiều đối tượng khó khăn, có nhu cầu được hỗ trợ thì hầu như chưa nắm và chưa biết đến chính sách này. Qua khảo sát thực tế một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khô hạn được biết: Chính sách hỗ trợ lãi vay của tỉnh đã có từ 1 năm nay nhưng các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số tại các khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt không nắm bắt được thông tin về chính sách này; thời gian tới nếu được hỗ trợ, các gia đình sẽ đăng kí vay mua bồn nước lớn bằng nhôm để dự trữ nước sinh hoạt cho mùa khô hạn; các hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng đã có hệ thống nước máy thì không được đưa vào đối tượng hỗ trợ (xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh); một số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn nhưng quá trình thẩm định của ngân hàng thì không đủ điều kiện cho vay theo quy định.

Nguyên nhân:

Một số vùng thường xuyên bị khô hạn trước đây hiện nay đã có hệ thống nước máy, tuy nhiên công suất nhà máy nhỏ, không đủ nguồn nước thô để cung cấp cho nhà máy nước Tân Thắng - huyện Hàm Tân. Hiện nay đã có hệ thống thủy lợi đủ cung cấp nước thô cho nhà máy sử dụng (Đập dâng Cô Kiều - Hàm Tân) cho nên nhân dân địa phương mong muốn nâng cấp công suất nhà máy nước để đảm bảo nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đối với các vùng chưa có nước máy thì người dân cũng đã tự đào giếng để có nước sử dụng. Việc xây dựng bể chứa nước hộ gia đình thường chiếm diện tích khá lớn, khó thực hiện hơn so với việc hỗ trợ (không vay vốn) để mua bồn chứa nước, dễ di chuyển, dễ bố trí; việc đào ao trữ nước khó thực hiện ở những vùng đất cát và không thuận tiện bằng việc sử dụng giếng khoan vì chiếm nhiều diện tích.

Việc các hộ dân, đặc biệt là các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết đến chính sách do công tác triển khai và tuyên truyền của các xã, thôn chưa thường xuyên, tích cực. Đa số Thôn được khảo sát thì Bí thư Chi bộ thôn đều không biết đến chính sách hỗ trợ hoặc một số đã biết những chưa kịp thời triển khai đến các hộ dân.

Cán bộ xã hiểu chưa đúng về quy định phần “Lưu ý” tại điểm 1, Mục 3 của Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Phần “Lưu ý” có nêu: “Không khuyến khích áp dụng phương án xây dựng bể chứa nước đối với các khu vực dân cư đã được sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung và khu vực dân cư đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước phân tán có chất lượng nước hợp vệ sinh” nhưng cán bộ xã hiểu là không áp dụng nên không cho các hộ đã sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung được hưởng chính sách.

Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng không được vay vốn vì không có tài sản thế chấp theo quy định của ngân hàng hoặc đã thế chấp vay vốn sử dụng vào mục đích khác, hoặc đã có dư nợ tại ngân hàng nên không được vay tiếp.

Qua kết quả khảo sát; xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị một số vấn đề đối với các cơ quan liên quan như sau:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh biết về chính sách hỗ trợ xây bể chứa nước, đào ao trữ nước, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tạo sức lan tỏa của chính sách, đồng thời phát huy hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư của các hộ dân, đề ra những phương thức hỗ trợ khác ngoài xây bể chứa nước, đào ao trữ nước để nhiều người dân được hưởng lợi hơn. Đồng thời, rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tập huấn lại đối với cán bộ cơ sở, đảm bảo các cán bộ xã, thôn đều biết đến chính sách để phổ biến đến các hộ dân; đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình để đảm bảo thông tin về chính sách hỗ trợ được triển khai đến tất cả người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổng hợp những tồn tại, vướng mắc phát sinh như: Đối tượng thụ hưởng chính sách (như hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số); phạm vi áp dụng,… để xem xét, tổng hợp điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xúc tiến đầu tư xây dựng nâng cấp nhà máy nước Tân Thắng - Hàm Tân và lắp đặt hệ thống tuyến ống nối mở rộng tại các khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Lê Tấn DuyCác tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam
   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong
   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình
   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019
   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   (21/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021
   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam
   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12