Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 702/KH-HĐND ngày 08/8/2018 về việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; ngày 29/8/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát các thiết chế văn hóa, bảo tồn văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đông Giang và xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Tham gia khảo sát cùng Đoàn có đại diện UBND huyện Hàm Thuận Bắc, lãnh đạo xã Đôgn Giang và xã Đông Tiến.

Đồng chí Thanh Thị Kỷ phát biểu tại buổi làm việc với xã Đông Tiến

Theo báo cáo của UBND xã Đông Giang và Đông Tiến, trên địa bàn 02 xã hiện nay không có các di tích lịch sử văn hóa, chủ yếu là các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo của các cộng đồng người và các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được tận dụng để tổ chức các đợt tuyên truyền, triển khai các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các lễ hội truyền thống, các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn không được duy trì và mai một dần. Về các thiết bị, nhạc cụ dân tộc ngày càng mất đi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trang bị cho mỗi xã một bộ trống, chiên, kèn bầu, tuy nhiên xã Đông Tiến không sử dụng được vì không phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số của xã.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc và các xã tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, kết hợp với các chính sách phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; quan tâm nghiên cứu sâu kỹ phong tục, tập quán; tiếp cận các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong vùng đồng bào để sưu tầm, rà soát các lễ hội truyền thống của đồng bào để thuận lợi trong công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy  truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quản lý./.

                                                                                              Lê Tấn DuyCác tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam
   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong
   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình
   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019
   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   (21/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021
   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam
   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12