Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.

Hiện nay, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh quý II/2018 là 1.589.346.000 đồng. Để UBND tỉnh có kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, Thuờng trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nhất trí xuất chi ngân sách tỉnh năm 2018 số tiền là 1.589.346.000 đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng) cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh./.

Tăng DuyCác tin tiếp

Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni)   (17/5/2019)
Sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng đoàn HĐND tỉnh   (9/4/2019)
Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng   (9/4/2019)
Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 làm việc với UBND huyện Tánh Linh   (9/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123