Sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng đoàn HĐND tỉnh

Nhìn chung, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan HĐND tỉnh. Các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn cố gắng phát huy đúng mức vai trò của mình trong lãnh đạo đối với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh; nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống; tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; tích cực thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri; chịu khó đầu tư suy nghĩ, đề xuất để cùng tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc bàn bạc và quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh trong các kỳ họp HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 55-KH/ĐĐHĐ ngày 12/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/ĐĐ.HĐND ngày 15/02/2019 thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp Chi bộ cơ quan xây dựng Bản đăng ký nêu gương của tập thể Chi bộ và cơ quan năm 2019 theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và các chương trình hành động của Tỉnh ủy trong hoạt động HĐND tỉnh. Tiếp tục cải tiến, đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, quyết định, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2018. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết HĐND tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực HĐND tỉnh giao cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh hàng năm./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bàni)   (17/5/2019)
Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng   (9/4/2019)
Đoàn giám sát HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 64 làm việc với UBND huyện Tánh Linh   (9/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123