Sơ kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng đoàn HĐND tỉnh

Nhìn chung, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan HĐND tỉnh. Các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn cố gắng phát huy đúng mức vai trò của mình trong lãnh đạo đối với HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh; nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống; tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; tích cực thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri; chịu khó đầu tư suy nghĩ, đề xuất để cùng tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc bàn bạc và quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh trong các kỳ họp HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 55-KH/ĐĐHĐ ngày 12/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/ĐĐ.HĐND ngày 15/02/2019 thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp Chi bộ cơ quan xây dựng Bản đăng ký nêu gương của tập thể Chi bộ và cơ quan năm 2019 theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và các chương trình hành động của Tỉnh ủy trong hoạt động HĐND tỉnh. Tiếp tục cải tiến, đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, quyết định, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2018. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết HĐND tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm mà Thường trực HĐND tỉnh giao cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh hàng năm./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123