Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 792/HĐND-TH ngày 18/9/2019 để triển khai trong các Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau: Các Thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh được nêu trong Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và tái giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh theo nội dung chương trình giám sát hàng năm được HĐND tỉnh thông qua và các vấn đề bức xúc, nổi lên được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Chú trọng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cấp, các ngành, các địa phương. Tăng cường giữ mối liên hệ với cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện dân chủ hóa trong quá trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo văn bản số 912/HĐND-PCDN ngày 13/8/2014 của Thường trực HĐND tỉnh./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123