Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW ngày 06/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về trọng tâm cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cải cách tư pháp trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh như: Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021.

Qua công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện; hàng tháng, tại các cuộc họp giao ban định kỳ, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng sau, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện; từ đó, đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp.   

Về hoạt động giám sát: Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/07/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách của từng Ban; trong đó, tập trung làm rõ các vấn đề liên quan hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp ở địa phương.

Về công tác xử lý đơn thư: Trong quý I/2020, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp nhận 18 đơn có liên quan đến các cơ quan tư pháp do công dân gửi đến. Nội dung chủ yếu: đề nghị xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm; đề nghị xem xét, giải quyết việc thi hành bản án dân sự; tố cáo các thẩm phán đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ, che dấu tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết xét xử vụ án; khiếu nại quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra… Qua nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 07 đơn; báo tin và hướng dẫn 05 đơn; lưu 06 đơn (do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ).

Đơn thư chuyển đến các cơ quan chức năng được Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc trả lời. Hầu hết, đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuyển đến đều được các cơ quan giải quyết kịp thời và có thông báo kết quả giải quyết cho Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh biết để trả lời cho công dân. 

Ngoài công tác xử lý, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư, đối với các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, lĩnh vực pháp chế ở địa phương; Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát, theo dõi các vụ việc bức xúc, nổi lên, cụ thể như: các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B; các trường hợp tự ý làm đường nhựa trên đất nông nghiệp tại xã Thiện Nghiệp; khảo sát thực tế đối với trường hợp vi phạm san ủi đất rừng làm đường đi ở Hòn Giồ thuộc xã Thuận Quý; vụ giết nhân viên cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) rạng sáng ngày 04/02/2020 để cướp tài sản…

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp thông qua việc xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; đánh giá hoạt động của các cơ quan tư pháp trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

 Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp trong hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

 Hai là, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp và Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh để tăng cường hoạt động giám sát trong thời gian giữa hai kỳ họp.

 Ba là, chỉ đạo Ban Pháp chế theo dõi, giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp thông qua việc xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp; đồng thời, thẩm tra các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh, các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh trên lĩnh vực nội chính - tư pháp 6 tháng đầu năm 2020, trình tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa X.

Bốn là, giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các lĩnh vực nội chính, tư pháp gửi đến sau kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 và sau kỳ họp thứ 9, trước kỳ họp thứ 10.

Năm là, chủ trì tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh, khóa X; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận, nghị quyết về chất vấn của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh tư pháp tại các kỳ họp trước.

Sáu là, xử lý, đôn đốc giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến cơ quan HĐND tỉnh trên lĩnh vực tư pháp. Tổ chức giám sát, theo dõi các vụ việc khiếu nại tồn đọng phức tạp liên quan đến lĩnh vực tư pháp theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh (nếu có)./.

K.T


Các tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
   (17/6/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123