Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

14:40' 12/6/2020