• Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003, Thường trực HĐND tỉnh bố trí, sắp xếp các đồng chí là...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003, Thường trực HĐND tỉnh bố trí, sắp xếp các đồng chí là...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003, Thường trực HĐND tỉnh bố trí, sắp xếp các đồng chí là...
  • Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003, Thường trực HĐND tỉnh bố trí, sắp xếp các đồng chí là...
Tổng số : 17 bài viết
Trang
12