Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019

16:17' 4/1/2019

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian tiếp công dân

01

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

15/01/2019

(Thứ ba)

02

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

15/02/2019

(Thứ sáu)

03

Đ/c Huỳnh Thị Hoa

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

15/3/2019

(Thứ sáu)

04

Đ/c Trương Quang Hai

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

15/4/2019

(Thứ hai)

05

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

15/5/2019

(Thứ tư)

06

Đ/c Đỗ Hữu Quy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

17/6/2019

(Thứ hai)