Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019

10:57' 4/6/2019

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian tiếp công dân

01

Đồng chí Huỳnh Thị Hoa

Trưởng Ban Pháp chế

HĐND tỉnh

15/7/2019

(Thứ hai)

02

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

15/8/2019

(Thứ năm)

03

Đồng chí Thanh Thị Kỷ

Trưởng Ban Dân tộc

HĐND tỉnh

16/9/2019

(Thứ hai)

04

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

15/10/2019

(Thứ ba)

05

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

15/11/2019

(Thứ sáu)

06

Đồng chí Đỗ Hữu Quy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

16/12/2019

(Thứ hai)