Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020

14:18' 17/2/2020

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian tiếp công dân

01

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

15/01/2020

(Thứ tư)

02

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

14/02/2020

(Thứ sáu)

03

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

12/3/2020

(Thứ năm)

04

Đồng chí Huỳnh Thị Hoa

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

15/4/2020

(Thứ tư)

05

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

15/5/2020

(Thứ sáu)

06

Đồng chí Đỗ Hữu Quy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

16/6/2020

(Thứ ba)