Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020

15:48' 7/10/2020

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Thường trực HĐND tỉnh sắp xếp lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian tiếp công dân

01

Đồng chí Huỳnh Thị Hoa

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

15/7/2020

(Thứ tư)

02

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

14/8/2020

(Thứ sáu)

03

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

15/9/2020

(Thứ ba)

04

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

15/10/2020

(Thứ năm)

05

Đồng chí Đỗ Hữu Quy

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

16/11/2020

(Thứ hai)

06

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐND tỉnh

15/12/2020

(Thứ ba)