Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 Tập tin đính kèm:   nghiquyetso 23-2017-NQ-HĐND.pdf

Các tin tiếp

Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BìnhThuận
   (4/8/2017)
Nghị quyết về việc thông qua đề án Đề nghị công nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III
   (4/8/2017)
Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
   (4/8/2017)
Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X
   (4/8/2017)
Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
   (4/8/2017)
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân
   (4/8/2017)
Nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
   (4/8/2017)
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
   (4/8/2017)
Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
   (4/8/2017)
Tổng số : 15 bài viết
Trang
12