Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Các tin tiếp

Nghị quyết về nhiệm vụ thành lập thôn 11, xã Đa Kai, huyện Đức Linh   (29/7/2016)
Nghị quyết về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bản tỉnh giai đoạn 2016 - 2020   (29/7/2016)
Nghị quyết về chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020   (29/7/2016)
Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bản tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021   (29/7/2016)
Nghị quyết về quy định định mức và mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 trên địa bản tình Bình Thuận   (29/7/2016)
Nghị quyết quy định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bản tỉnh   (29/7/2016)
Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh   (29/7/2016)
Nghị quyết quy định mức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bản tỉnh   (29/7/2016)
Tổng số : 9 bài viết
Trang
1