Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Các tin tiếp

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (14/12/2018)
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (14/12/2018)
Nghị quyết Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2019
   (14/12/2018)
Nghị quyết Về điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025
   (14/12/2018)
Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2019
   (14/12/2018)
Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
   (13/12/2018)
Nghị quyết Về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 của tỉnh
   (13/12/2018)
Nghị quyết Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
   (13/12/2018)
Nghị quyết Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019
   (13/12/2018)
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12