Nghị quyết Về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018

Các tin tiếp

Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh
   (7/8/2019)
Nghị quyết Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh
   (7/8/2019)
Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
   (7/8/2019)
Nghị quyết Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh
   (7/8/2019)
Nghị quyết Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết
   (7/8/2019)
Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
   (7/8/2019)
Nghị quyết Về việc phân khai vốn dự phòng và vượt thu nguồn xổ số kiến thiết năm 2016, 2017, 2018; bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
   (7/8/2019)
Nghị quyết Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác
   (7/8/2019)
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
   (7/8/2019)
Tổng số : 27 bài viết
Trang
123