Kỳ họp thứ 11 - Khóa VIII 

 

 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Bình Thuận.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 81/2008/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 80/2008/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:  Mục lục  
 
 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 79/2008/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:   Bieu NSNN 2009  

 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 78/2008/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2025  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 77/2008/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 76/2008/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:   Mục lục