Kỳ họp thứ 12 - Khóa VIII 

 

 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết Số:83/2009/NQ-HĐND  
 
  Nghị quyết về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 82/2009/NQ-HĐND