Kỳ họp thứ 13 - Khóa VIII 

 

 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. 
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:16 /NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.  
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:15 /NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011.  
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:14 /NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2010.  
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:13 /NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.  
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 90/2009/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2010.  
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 89/2009/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 88/2009/NQ-HĐND  
 
 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2010.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 87/2009/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 86/2009/NQ-HĐND  

 Nghị quyết về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2010.  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 85 /2009/NQ-HĐND