Kỳ họp thứ 14 - Khóa VIII 

 

 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND  

 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND

 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:93 /2010/NQ-HĐND 

 Nghị quyết về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố
Tải tập tin đính kèm:    Nghị quyết số:92 /2010/NQ-HĐND

 Nghị quyết về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.
Tải tập tin đính kèm:    Nghị quyết số:91 /2010/NQ-HĐND