Kỳ họp thứ 15 - Khóa VIII 

 

 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết Số:23/NQ-HĐND 

 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết Số:22/NQ-HĐND 
 
 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011.  
 Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết Số:21/NQ-HĐND

 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết Số:20/NQ-HĐND  

 Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh năm 2011. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết Số:19/NQ-HĐND

 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:103/2010/NQ-HĐND

 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:102/2010/NQ-HĐND

 Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:101/2010/NQ-HĐND

 Nghị quyết quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:100/2010/NQ-HĐND

 Nghị quyết về việc thông qua quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:99/2010/NQ-HĐND 

 Nghị quyết về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số:98/2010/NQ-HĐND