• Nghị quyết số: 03NQ/2004/HĐND-VIII về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009 Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số: 03NQ/2004/HĐND-VIII Nghị quyết...
  • Nghị quyết số: 06/2004/NQ-HĐVIII về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2005 Tải tập tin đính kèm: Nghị...
  • Nghị quyết số: 09/2004/NQ-HĐVIII về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2005 của giai đoạn 2001 - 2005. Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số: 09/2004/NQ-HĐVIII Nghị quyết số:...
  • Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2005 Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số:22/2005/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6...
  • Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2006. Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết 37-2005 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi...
  • Nghị quyết số: 40/2006/NQ-HĐND - Về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010. Tải tập tin đính kèm: Nghị...
  • Nghị quyết số: 53/2006/NQ-HĐND Về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007. Tải tập tin...
  • Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số: 62/2007/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh địa giới ...
  • Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2008. Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng...
  • Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. Tải tập tin đính kèm: Nghị quyết số:73/2008/NQ-HĐND Nghị quyết về đề nghị công...
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12