PHÁT BIỂU Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X ngày 12/7/2017)

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu;

Trong phiên họp buổi sáng và đầu giờ chiều nay (ngày 12/7/2017), HĐND tỉnh đã thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; phiên thảo luận đã có 13 lượt đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và 03 giám đốc sở liên quan đã phát biểu làm rõ hơn kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và một số vấn đề khác mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Nhìn chung, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh đều cơ bản thể hiện sự tán thành đối với hầu hết các nội dung trong báo cáo của UBND tỉnh và của các cơ quan có liên quan; trong đó, nhiều ý kiến đã nhấn mạnh đến các vấn đề mà cử tri quan tâm; kiến nghị những vấn đề cần tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian đến; nhiều vấn đề các đại biểu tham gia ý kiến phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri, tôi đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu để chỉ đạo xem xét, giải quyết sau kỳ họp này.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi phát biểu một số ý kiến để kết thúc phiên thảo luận của HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm:

1. Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017:

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các mặt; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nổi rõ là:

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh có chuyển biến tiến bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp được duy trì ổn định. Hoạt động du lịch, thương mại, tín dụng tiếp tục phát triển. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, trong đó thu nội địa, thu tiền sử dụng đất tăng cao so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trên một số mặt vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư còn chậm; nhiều doanh nghiệp hoạt động khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, vẫn còn doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc giải thể; tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ các mặt hàng nông sản còn nhiều khó khăn; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự đô thị, môi trường còn nhiều bất cập, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, công trình. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt thấp; vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm ở một số nơi chưa bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân có lúc có nơi còn bị động, khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra; tội phạm ma túy, số người nghiện ma túy và số xã còn ma túy gia tăng.

2. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh; HĐND tỉnh cơ bản nhất trí các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017 mà UBND tỉnh đã báo tại kỳ họp, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, UBND tỉnh chỉ đạo tốt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích khởi nghiệp, triển khai các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội để thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xử lý rác thải; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Hai là, tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân tốt vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, bức xúc, công trình thủy lợi, đê kè biển phục vụ công tác phòng chống bão, lũ, khắc phục thiên tai,...

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu truyền thống để giải quyết tốt đầu ra của các loại sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp; giữ vững thương hiệu và đẩy mạnh các biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long trong nước và ở nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào thi đua làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; trồng rừng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản gây hủy hoại ngư trường. Tập trung đúng mức công tác quản lý đô thị, quản lý các khu dân cư tập trung, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vấn đề về môi trường, không để ảnh hưởng xấu đến đời sống, sản xuất của người dân; trong đó, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Tân.

Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, các hình thức liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm du lịch để hình thành một số điểm tham quan, giải trí mới; chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường các khu, điểm du lịch; xử lý kịp thời một số dự án đến nay đã không còn phù hợp nhưng chưa xóa bỏ quy hoạch sử dụng đất, trả lại quyền sử dụng đất cho người dân (tại Báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 21/6/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả giám sát các quy hoạch, dự án để kéo dài quá thời gian chưa thực hiện tại thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Tân).

Sáu là, đẩy mạnh công tác thu ngân sách; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công.

Bảy là, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của mạng lưới y tế  cơ sở, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo đúng lộ trình, chú trọng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tám là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công gắn với thực hiện cơ chế tự chủ, đề án tinh giảm biên chế; triển khai thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh; từng bước xây dựng chính quyền các cấp trong tỉnh trở thành chính quyền đối thoại, lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp, với người dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Chín là, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm và đẩy lùi tệ nạn ma túy, trộm cắp. Thực hiện thật tốt công tác phòng háy và chữa cháy. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, từng vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và cuộc sống của nhân dân, thường xuyên liên hệ với cử tri, động viên các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Xin trân trọng cám ơn các vị đại biểu./.


Các tin tiếp

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG - HĐND TỈNH KHÓA X)   (29/3/2018)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 14/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH (KHÓA X) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Sáng ngày 12/7/2017)   (26/7/2017)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (NGÀY 08/12/2016)   (16/12/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (SÁNG NGÀY 06/12/2016)   (16/12/2016)
Phát biểu kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X (Ngày 14/7/2016)   (20/7/2016)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH KHÓA X CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (Ngày 13/7/2016)   (20/7/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123