Thường trực HĐND tỉnh trả lời ý kiến Công văn của UBND tỉnh về báo cáo, đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật qua kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

9:56' 28/8/2020

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1682/UBND-KGVXNV ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo, đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật qua kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan và văn bản số 345/HĐND-TH ngày 23/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các đề nghị của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh giữa 02 kỳ họp;

Trên cơ sở xem xét ý kiến của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh vào ngày 23/6/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 462/HĐND-TH ngày 02/7/2020 về việc trả lời ý kiến văn bản số 1682/UBND-KGVXNV ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; đề nghị UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Điều 117 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015./.

Lê Duyên