Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh

9:57' 28/8/2020

Ngày 06/8/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 560/HĐND-TH về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2692/TTr-UBND ngày 21/7/2020./.

Lê Duyên