Bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh (Tại kỳ họp chuyên đề, lần 7 - HĐND tỉnh, khóa X)

8:27' 2/10/2020

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đã đề ra.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã nghe Giám đốc các Sở, ngành thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết; các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc và biểu quyết thông qua 08 nghị quyết quan trọng. Đồng thời, căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan; HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Thưa các đồng chí các vị đại biểu! 

Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; đồng thời, đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các Nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong thời gian tới. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. 

Thưa các đồng chí các vị đại biểu! 

 Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa X đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị khách quý đã về dự kỳ họp. Cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, cảm ơn các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã có nhiều nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ họp. Cảm ơn  các cơ quan thông tấn, báo chí đã đưa tin góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

     Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc kỳ họp chuyên đề lần 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

     Xin trân trọng cảm ơn./.

Võ Hảo