Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14:59' 16/3/2021

Sáng ngày 09/3/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Đ/c Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên đã tiến hành giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận như sau:

Nhìn chung thời gian qua, từ khi có chủ trương của Tỉnh ủy tại Thông báo số 396-TB/VPTU ngày 28/3/2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1437/UBND-KT ngày 11/4/2018, tháng 02/2019, Tỉnh ủy có Thông báo số 667-TB/VPTU, nghiên cứu việc quản lý rừng thông qua việc mua ảnh từ vệ tinh của NASA, UBND tỉnh ban hành Công văn số 994/UBND-KT ngày 22/3/2019 về việc đề xuất phương án phục vụ công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả ban đầu như: Sở đã từng bước xây dựng được bản đồ số hóa và hệ thống dữ liệu quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn tỉnh; đã đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các chủ rừng nhà nước và Kiểm lâm về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; cơ bản đầu tư trang thiết bị cho chủ rừng, Hạt Kiểm lâm để vận hành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong quản lý, bảo vệ rừng. Tiến độ xây dựng dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” được Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đúng theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh…

Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan trực tiếp tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhưng việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua theo chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn chậm và kéo dài hơn 02 năm (từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2020). Chưa thực sự chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất đúng mô hình, thiết bị, phương tiện và xây dựng, hoàn chỉnh dự án trình phê duyệt để triển khai thực hiện; chưa phối hợp có hiệu quả với UBND cấp huyện trong việc đề xuất bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị để cấp xã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; chưa có giải pháp hữu hiệu để triển khai cho các chủ rừng là doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đồng bộ với các chủ rừng nhà nước; các huyện còn mơ hồ về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chưa đảm bảo 100% Kiểm lâm địa bàn, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được trang bị máy tính bảng ( hoặc điện thoại thông minh) để sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng trên thiết bị di động (FRMS Mobil); cấp xã chưa được trang bị máy vi tính để cài đặt, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp; cho nên khi phần mềm đưa vào hoạt động khó phát huy hiệu quả. Nguồn nhân lực làm nhiệm vụ lâm nghiệp ở cấp xã còn thiếu, không ổn định.

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm: (1) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt về hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Bình Thuận để triển khai có hiệu quả Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ảnh viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quy chế vận hành phần mềm cần triển khai ngay việc cấp tài khoản người dùng cho các cấp quản lý và cấp thực hiện để vận hành phần mềm đúng theo quy chế của UBND tỉnh ban hành; trong quá trình vận hành, phối hợp đơn vị tư vấn để bổ sung, hoàn thiện phần mềm nâng cao độ chính xác trong cảnh báo. (2) Rà soát, hoàn thiện và xây dựng các quy chế phối hợp với các huyện, Hạt Kiểm lâm, các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng, chủ rừng trong nhà nước và ngoài khu vực nhà nước và cấp xã để điều chỉnh cho phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng phần mềm này. (3) Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đầu tư các trang thiết bị CNTT như máy tính bảng cho các lực lượng chuyên ngành và mở rộng trang bị máy tính bảng, máy vi tính cho cán bộ phụ trách nông - lâm nghiệp của cấp xã có rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cân đối ngân sách và sử dụng hiệu quả phần mềm. (4) Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh sửa đổi chính sách hỗ trợ tiền bồi dưỡng đi rừng để kiểm tra, xác minh thông tin cảnh báo mất rừng cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo thẩm quyền phân cấp của Trung ương. (5) Đề xuất, xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ kinh phí cho các chủ rừng, cơ quan Kiểm lâm, UBND cấp xã trong công tác cập nhật, theo dõi diễn biến rừng hàng năm; Đề xuất, quan tâm xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ có trình độ cao để ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ảnh viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng./.

Quốc Trường