Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Sở Tài nguyên và Môi trường

15:8' 16/3/2021

Sáng ngày 10/3/2021, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Đ/c Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cùng các thành viên đã tiến hành giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Đ/c Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận như sau:

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc chấp hành triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cơ bản đáp ứng được thời gian tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh và thời gian thực hiện dự án theo đề cương dự án.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường gặp những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân như: Do đây là dự án mới, qua tìm hiểu tại một số địa phương thì chưa có tỉnh, thành phố nào ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, do đó có khó khăn trong triển khai thực hiện; ngoài ra, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát cho nên việc bay thử nghiệm công nghệ DRONE trong quản lý tài nguyên khoáng sản phải tạm hoãn một thời gian. Do cơ sở pháp lý để áp dụng xây dựng dự toán chưa rõ ràng; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTTT ngày 24/2/2020 quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhưng tỉnh chưa ban hành Quyết định về định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước, do đó quá trình xây dựng đề cương, dự toán còn khó khăn. Kinh phí thực hiện dự án dự kiến được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác của ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2021 nhưng đến nay chưa được ghi vốn trong năm 2021.

Thời gian tới, Đoàn giám sát HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án: (1) Báo cáo Tổng Cục khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẳng định rõ nội dung của Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”; trong đó, khoáng sản quý hiếm có tích hợp với quản lý khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường theo phân cấp thẩm quyền quản lý của Trung ương và địa phương không? (2) Đề án này có tích hợp chung giữa quản lý khoáng sản quý hiếm do thẩm quyền của Trung ương quản lý và khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của các địa phương trong cả nước. (3) Đề án này phải gắn với quy hoạch khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong quy hoạch tỉnh sẽ trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới (4) Hiện nay, Dự án này được Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình UBND tỉnh theo Phương án 1 tại Thông báo số 174/TB-UBND ngày 27/6/2019. Sau cuộc họp này, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp với các ngành chuyên môn để có ý kiến chính thức về nội dung này; trong đó, cần chú ý nêu rõ: Tính khả thi của Phương án 1 tại Thông báo số 174/TB-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh, các giải pháp đề xuất về chính sách, bố trí nguồn kinh phí, nhân sự và phương tiện quản lý để triển khai thực hiện có hiệu quả khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt dự án./.

Quốc Trường