Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

16:34' 20/2/2020

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-VP.HĐND ngày 03/02/2020 về ứng dụng CNTT trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2020, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong năm 2020 như sau: 100% cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan của HĐND tỉnh đều được trang bị mỗi người một máy tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; 100% hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại cơ quan HĐND tỉnh được cập nhật, quản lý, khai thác trong hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; 95% văn bản của các cơ quan của HĐND tỉnh khi ban hành được ký số và gửi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh và phần mềm gửi nhận văn bản trên internet của Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát, hoàn thiện giao diện và bổ sung các thông tin còn thiếu trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh gắn với việc cập nhật văn bản, thông tin đầy đủ, kịp thời và đẩy mạnh viết tin, bài và đăng tải kịp thời các thông tin hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; bảo đảm ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu người đọc và cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh và người dân./.

Nguyễn Thúy