PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
(Người dân)


1. Ông (bà) thuộc đối tượng nào sau đây:
Cán bộ xã
Cán bộ thôn
Hộ dân
2. Ngành nghề sản xuất của ông (bà):
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Thủy sản
Chăn nuôi
3. Trước đây, ông/bà có được hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi của nhà nước không?
Không
4. Nếu có, ông/bà được hỗ trợ giá giống nào?
Giống cây nông nghiệp
Giống cây lâm nghiệp
Giống thủy sản
Giống vật nuôi
5. Xin cho biết đánh giá của ông (bà) đối với hiệu quả việc hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trước đây theo thang điểm từ 1 đến 5 (điểm cao nhất là 5)?
5.1 Mức độ hiệu quả hỗ trợ giá giống cây trồng nông nghiệp
1
2
3
4
5
5.2 Mức độ hiệu quả hỗ trợ giá giống cây trồng lâm nghiệp
1
2
3
4
5
5.3 Mức độ hiệu quả hỗ trợ giá giống vật nuôi
1
2
3
4
5
5.4 Mức độ hiệu quả Hỗ trợ giá giống thủy sản
1
2
3
4
5
6. Trong những năm qua, Ông (bà) đã gặp khó khăn gì để được hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản của Nhà nước?
Không được phổ biến về chính sách hỗ trợ
Thủ tục hỗ trợ
Địa điểm bán giống hỗ trợ
Khó khăn khác (xin ghi rõ):
7. Theo Ông (bà), có cần ban hành chính sách hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 không ?
Không
8. Nếu ban hành chính sách này, thì nên hỗ trợ giá giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản nào ?
8.1 Giống cây trồng
Lúa nguyên chủng
Bông vải
Cây dầu
Cây sao
Keo lai
Rau, quả thực phẩm
Cây khác:
8.2 Giống vật nuôi
Bò đực ngoại
Tinh bò
Heo đực ngoại
Heo cái hậu bị ngoại
Vật nuôi khác:
8.3 Giống thủy sản
Giống cá nước ngọt
Cá mú
Cá khác:
9. Theo Ông (bà), Nhà nước nên hỗ trợ tối đa bao nhiêu phần trăm giá giống theo giá thị trường được cơ quan có thẩm quyền thông báo hàng năm?
9.1 Giống cây trồng nông nghiệp
30%
40%
50%
Mức khác (ghi rõ):
9.2 Giống cây trồng lâm nghiệp
80%
90%
100%
Mức khác (ghi rõ):
9.3 Giống vật nuôi
20%
30%
40%
Mức khác (ghi rõ):
9.4 Giống thủy sản
20%
30%
40%
Mức khác (ghi rõ):
10. Nhà nước hỗ trợ giống bằng hình thức gì khi người sản xuất mua giống?
Bằng tiền mặt
Bằng hiện vật
Hình thức khác (xin ghi rõ):
11. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giống?
Cá nhân
Hộ gia đình
Tổ chức
(*) Mã xác nhận
 
Nhập mã xác nhận