Tổ công tác thực hiện công tác khảo sát theo Kế hoạch của đoàn giám sát HĐND tỉnh

7:26' 22/10/2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh và Kế hoạch chi tiết số 551/KH - HĐND ngày 31/7/2020 của Đoàn Giám sát, từ ngày 10/09/2020 đến ngày 22/10/2020, Tổ công tác phục vụ Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã tiến hành khảo sát tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Phòng Tài nguyên Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi, UBND các xã, phường, thị trấn: Phú Long, Hàm Liêm, Tân An và Tân Hải về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, xem xét trực tiếp một số hồ sơ thủ tục hành chính đã và đang giải quyết thuộc các lĩnh vực trên. Nội dung khảo sát tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Công tác lập, cập nhật, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký biến động đất đai; tình hình và kết quả xử lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận chồng lấn đất quy hoạch 3 loại rừng. Đặc biệt, về nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, Tổ công tác tập trung khảo sát sâu kỹ về việc tuân thủ trình tự, thủ tục hành chính, thời gian thực hiện và việc áp dụng pháp luật khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương do Tổ công tác chọn ngẫu nhiên.

Qua khảo sát, Tổ công tác đã trao đổi, thảo luận và lập biên bản ghi nhận kết quả khảo sát cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả khảo sát của Tổ công tác là một trong những cơ sở quan trọng để Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH