Danh sách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

Huỳnh Thị Hoa

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh            

0913.162.071

hoaht@hdnd.binhthuan.gov.vn

2

Hoàng Thanh Liêm

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh  

 

0907.779.617

liemht@hdnd.binhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Tám

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ: Thành viên

0919.163.828 
 4 Nguyễn Văn Thanh

Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh:

Thành viên 

0918.210.871

nguyenvanthanh080820@gmail.com

 5 Chu Văn Tấn  Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Thành viên

0989.022.236

chuvantanbdbpbp@gmail.com

 6 Trần Minh Bảy

 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh:

Thành viên

0903.932.187 

baytm@hccb.binhthuan.gov.vn

 7 Nguyễn Quốc Thắng Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Thành viên 

0868.111.210

thangnq@stp.binhthuan.gov.vn