Danh sách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh

              0908.346.486

hanhhtm@hdnd.binhthuan.gov.vn

2

Lê Nghiễm Vi

Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh  

        0908.346.486

viln@hdnd.binhthuan.gov.vn

3

        Đặng Hồng Sỹ               Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Thành viên             

 0908326897

danghongsy9@gmail.com

 4 Nguyễn Thị Toàn Thắng Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: Thành viên 

0975.809.823

thangntt@sgddt.binhthuan.gov.vn

 5 Nguyễn Lan Ngọc  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên

 0908.904.999

ngocln@svhttdl.binhthuan.gov.vn

 6 Đặng Thức Anh Vũ Phó Giám đốc Sở Y tế: Thành viên 

0785.078.787

vudta@syt.binhthuan.gov.vn

 7 Trần Sinh Toàn  Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Thành viên

0919.011.936 

toantd102@gmail.com