CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG HĐND TỈNH BÌNH THUẬN

(Trích  Điều 4 của Nghị Định 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ)

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gồm 02 phòng, cụ thể như sau:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

2. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

3. Phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ngoài nhiệm vụ quản lý, phải đảm nhiệm công việc chuyên môn.

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại/Email

1

Lương Tấn Đạt

Ủy viên Thường trực

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

ĐT: 0919.208.863

datlt@hdnd.binhthuan.gov.vn

2

Huỳnh Văn Hưng

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

ĐT: 0918.680.026

hunghv@hdnd.binhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Thành Luyến

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

ĐT: 0937.938.639

luyennt@hdnd.binhthuan.gov.vn