HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo kết luận số 20/TB-HĐND ngày 07/5/2018 tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 5/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình thiếu nước và tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (khảo sát trực tiếp tại 03 xã: Tân Thuận - Hàm Thuận Nam, Tân Thắng - Hàm Tân, Suối Kiết - Tánh Linh; xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, TP. Phan Thiết). Ngày 31/8/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 91/BC-HĐND về kết quả khảo sát như sau: