Một số kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

10:12' 30/3/2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật quy định, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong quý I/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở địa phương.

Về hoạt động giám sát của cơ quan dân cử: Trong quý I/2023, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng 04 kế hoạch giám sát chuyên đề và tổ chức giám sát theo các kế hoạch đã ban hành; trong đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát về “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về “Quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa”; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tái giám sát việc hỗ trợ thiết bị dạy học của học sinh lớp 1 và các khoản thu của cấp tiểu học; Ban Dân tộc HĐND tỉnh tái giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.  

Về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng: Trên cơ sở kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cụ thể hóa kịp thời các nhiệm vụ công tác trong hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-VP.ĐBQH-HĐND ngày 08/3/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 để triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động của cơ quan Văn phòng; trong đó, tăng cường việc rà soát, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công; công khai minh bạch, thực hiện thường xuyên các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong các khâu công tác cán bộ, quản lý, sử dụng kinh phí.

Về kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp: Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tư pháp được tăng cường thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp thông qua việc xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; đánh giá hoạt động của các cơ quan tư pháp trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đảm bảo thực hiện theo quy định pháp luật. Trong quý I/2023, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp nhận 75 đơn do công dân gửi đến với nội dung chủ yếu tập trung trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường giải tỏa, tư pháp, an ninh trật tự (trong đó, lĩnh vực tư pháp: 16 đơn; không có đơn liên quan đến tham nhũng, tiêu cực). Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc trả lời đơn thư chuyển đến các cơ quan chức năng; đồng thời, chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng, các địa phương giải quyết một số đơn thư khiếu nại bức xúc của công dân liên quan công tác quản lý đất đai và bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Qua công tác xử lý đơn thư, trong quý I/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chọn và ban hành Kế hoạch giám sát 02 vụ việc bức xúc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quản lý đất đai có đơn thư của người dân gửi đến Ban đề nghị giám sát. Kết quả giám sát sẽ được thông qua tập thể Ban Pháp chế HĐND tỉnh và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

K.T