Chuẩn hóa việc xây dựng chương trình giám sát theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

8:47' 6/6/2023

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã quy định về Chương trình giám sát của HĐND tại Điều 58 và Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tại Điều 67, tuy nhiên, nội dung của các điều luật này mới chỉ đề cập đến việc đề nghị, kiến nghị giám sát, dự kiến chương trình giám sát và trình tự thủ tục thông qua chương trình giám sát mà chưa có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ trình chương trình giám sát.

Vấn đề này đã được giải quyết tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhằm hướng tới sự thống nhất, đồng bộ trong cả nước. Cụ thể, tại Điều 4 Nghị quyết đã quy định về các tài liệu trong hồ sơ trình HĐND, Thường trực HĐND xem xét, quyết định chương trình giám sát hằng năm của HĐND, Thường trực HĐND gồm: (1) Tờ trình HĐND hoặc Thường trực HĐND về dự kiến chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; (2) Báo cáo tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND đã thực hiện trong 02 năm trước thời điểm đề xuất; (3) Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND, dự kiến Chương trình giám sát của Thường trực HĐND. Trong Tờ trình cần tổng hợp ý kiến, đề nghị giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; dự kiến nội dung chương trình giám sát; làm rõ sự cần thiết, đối tượng, phạm vi giám sát; dự kiến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung giám sát và đặc biệt là các“biện pháp tổ chức thực hiện”. Trong báo cáo phải thống kê đầy đủ các nội dung giám sát chuyên đề đã thực hiện trong 02 năm trước thời điểm đề xuất chương trình giám sát.

Mục đích của việc xác định các tài liệu và yêu cầu trong hồ sơ trình sẽ chuẩn hóa việc xây dựng chương trình giám sát, tránh trùng lắp với các hoạt động giám sát giữa các năm gần nhau, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân để HĐND, Thường trực HĐND có căn cứ xem xét, thông qua, làm cơ sở để việc thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND hiệu quả, chất lượng./.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH